Skip to main content

Rugofarm

Ontwikkeling van een eerlijke, op de export gerichte toeleveringsketen voor etherische oliën

Zo’n 1500 kleine boeren worden betrokken in de teelt van eucalyptus en citroengras en bij de productie van een toeleveringsketen van fair trade etherische oliën. Rugofarm zal de kwekerijen oprichten en de exploitanten van de kwekerijen en de kleine boeren ondersteunen met opleidingen en technische ondersteuning.

Land

Burundi

Partners

Rugofarm

Thema
Voedsel en landbouw
Totaal projectbudget
€ 386.060
Subsidiebedrag
€ 190.947
Jaar van subsidie
2019
Status van het project
Lopend
Terug naar projecten

Rugofarm

Development of a fair trade export-oriented essential oils supply chain in Burundi

Some 1,500 small farmers are involved in the cultivation of eucalyptus and lemongrass and the production of a fair trade essential oils supply chain. Rugofarm will establish nurseries and support nursery operators and small farmers with training and technical support.

Country

Burundi

Partners

Rugofarm

Theme
Food and agriculture
Total project budget
€ 386,060
Amount grant
€ 190,947
Year grant
2019
Project status
Ongoing
Back to overview

Rugofarm

Développement d’une chaîne d’approvisionnement en huiles essentielles issues du commerce équitable et destinées à l’exportation

Quelque 1 500 petits agriculteurs sont impliqués dans la culture de l’eucalyptus et de la citronnelle et dans la création d’une chaîne d’approvisionnement en huiles essentielles issues du commerce équitable. Rugofarm va créer des pépinières et soutenir les exploitants de pépinières et les petits agriculteurs en leur offrant une formation et un soutien technique.

Pays

Burundi

Partenaires

Rugofarm

Thème
Alimentation et agriculture
Budget total du projet
€ 386.060
Montant de la subvention
€ 190.947
Année de la subvention
2019
État du projet
En cours
Retour aux projets