Skip to main content

Financiering

Wat wordt bedoeld met het matching fund?

De BPF verstrekt niet-terugvorderbare subsidies tussen €50.000 en €200.000. De partners moeten ook een financiële bijdrage leveren voor een minstens even hoog bedrag.

De financiële bijdrage aan het project door de partners met winstoogmerk, voor ten minste hetzelfde bedrag als de gevraagde subsidie, wordt ‘matching fund’ of ‘cofinanciering’ genoemd. Dit matching fund moet een bijdrage in contanten zijn.

Kunnen alle partners bijdragen aan het matching fund?

Nee, alleen de financiële bijdrage van de for-profit partner(s) van het partnerschap, die in het project investeren, kan als matching fund worden beschouwd.

De non-profit partner kan financieel bijdragen aan het project, maar deze bijdrage komt bovenop het matching fund.

Kan een lening deel uitmaken van het matching fund?

Ja, een lening kan worden beschouwd als matching fund.

Kan een schenking of subsidie deel uitmaken van het matching fund?

Nee, een andere schenking of subsidie kan niet als matching fund worden beschouwd.

Kunnen giften deel uitmaken van het matching fund?

Nee, giften kunnen niet als matching fund worden beschouwd. Hieronder vallen giften van particulieren (rechtstreeks of via crowdfunding platformen), giften van non-profitorganisaties en giften van organisaties met winstoogmerk.

Worden giften van bedrijven beschouwd als onderdeel van het matching fund? Kunnen bedrijven bijdragen aan het matching fund?

Bedrijven kunnen bijdragen aan het matching fund als deze bijdrage een investering is in het project/in het lokale bedrijf. Dit kan een investering in eigen vermogen zijn of een lening. Een gift van een bedrijf zal niet als matching fund worden beschouwd.

Het is belangrijk het verschil op te merken tussen een gift en een investering van het bedrijf.

Opdat de financiële bijdrage van het bedrijf als een investering zou worden beschouwd, moet aan de volgende voorwaarden zijn voldaan:

 • De core business van het bedrijf sluit aan bij de core business van de lokale bedrijf/project
 • Het bedrijf is betrokken bij het toekomstig beheer van het project

Een lokaal bedrijf kan investeren in de uitbreiding van de eigen activiteiten. Alleen investeringen in de toekomst van het lokale bedrijf kunnen deel uitmaken van het matching fund.

Kunnen de inkomsten van het lokale bedrijf deel uitmaken van het matching fund?

Winst uit voorgaande jaren en/of realistisch geschatte inkomsten uit andere activiteiten kunnen worden beschouwd als onderdeel van het matching fund.

Ramingen van toekomstige inkomsten uit het project kunnen geen deel uitmaken van het matching fund.

Kunnen investeringen van business angels (particulieren) deel uitmaken van het matching fund?

Business angels kunnen bijdragen aan het matching fund als deze bijdrage een investering is in het project/in het lokale bedrijf. Dit kan een investering in aandelen zijn of een lening. Een gift van een business angel zal niet worden beschouwd als matching fund.

Het is belangrijk om het verschil op te merken tussen een gift en een investering van de business angels.

Opdat de financiële bijdrage van de business angels als een investering zou worden beschouwd, moeten de business angels betrokken zijn bij het toekomstig beheer van het bedrijf/project.

Wat is het verschil tussen een bijdrage in natura en in contanten?

Alleen een bijdrage in contanten kan worden beschouwd als matching fund.

Er moet een overdracht van contanten zijn, ofwel

 • Naar de bankrekening bestemd voor het project
 • Om de leveranciers van het project te betalen

Kan een deel van de salarissen van werknemers van een van de partners deel uitmaken van het matching fund?

Nee, als een partner eigen personeel inzet voor het project, kan het betaalde salaris niet worden beschouwd als matching fund voor het project. Het betaalde salaris is een donatie in natura aan het project.

De subsidie kan wel worden gebruikt voor salarissen, maar het salaris moet van de projectrekening aan de werknemer worden betaald.

Moeten we de financiële bijdragen van de for-profit partners verzamelen voordat we de subsidie aanvragen?

Nee, het is niet nodig de financiële bijdrage te innen voordat de subsidie wordt aangevraagd. Wel moet op het moment van de aanvraag duidelijk zijn hoeveel elke partner zal bijdragen zodra het project van start kan gaan.

Het project is al begonnen. Kan het reeds uitgegeven budget deel uitmaken van het matching fund?

Budgetten die tot 3 maanden voor de deadline van de projectoproep zijn uitgegeven, kunnen worden beschouwd als onderdeel van het matching fund.

Alle investeringen en uitgaven vóór deze datum kunnen geen deel uitmaken van het matching fund.

We hebben al geïnvesteerd in infrastructuur en deze infrastructuur zal worden gebruikt voor het project. Kan de waarde van deze infrastructuur deel uitmaken van het matching fund?

Budgetten die tot 3 maanden voor de deadline van de projectoproep zijn uitgegeven, kunnen worden beschouwd als onderdeel van het matching fund.

Alle investeringen en uitgaven vóór deze datum kunnen geen deel uitmaken van het matching fund. Dus oudere infrastructuur en apparatuur die voor het project zullen worden gebruikt, kunnen niet worden gewaardeerd als onderdeel van het matching fund. Dit zijn schenkingen in natura.

Wanneer wordt de subsidie uitbetaald?

De subsidie zal in verschillende schijven worden uitbetaald. De laatste 10% wordt betaald aan het eind van het project na ontvangst van het eindverslag.

Het bedrag en het tijdschema van de andere schijven zullen in overleg met de begunstigde worden vastgesteld.

Wanneer moeten de partners bijdragen aan het matching fund?

De bijdrage van de verschillende partners dient hetzelfde tijdschema te volgen als dat van de BPF-subsidie. Voordat de tweede schijf van de subsidie wordt vrijgegeven, moet het partnerschap ook een bijdrage leveren voor ten minste hetzelfde bedrag als de eerste schijf van de subsidie.

(Als u bijvoorbeeld € 100.000 wilt krijgen voor de eerste schijf, moet het partnerschap ook € 100.000 betalen in het eerste jaar. Pas als de partners deze € 100.000 hebben betaald, kan de tweede schijf van de subsidie worden betaald)

Welke kosten kunnen met de subsidie worden betaald?

De niet-terugvorderbare financiering van BPF kan worden gebruikt om alle soorten publieke en private goederen of diensten te financieren.

De niet-gesubsidieerde kosten opgesomd in bijlage 4 van het koninklijk besluit van 11 september 2016 betreffende niet-gouvernementele samenwerking zijn niet subsidiabel, evenals de volgende posten:

 • aankoop en huur van bestaande terreinen of gebouwen
 • huur van uitrusting, terreinen en faciliteiten;
 • bankkosten, kosten van garanties en soortgelijke kosten;
 • waarde en kosten van de registratie van intellectuele eigendomsrechten
 • waarde van bestaande voorraden die worden gebruikt voor de productie van goederen en/of diensten voor het project;
 • kosten voor de ontwikkeling van het voorstel en haalbaarheidsstudies.

Is er een maximum aan de overheadkosten die met de BPF-subsidie kunnen worden betaald?

Nee, er is geen maximum aan overheadkosten die met de BPF-subsidie gedekt kunnen worden. De overheadkosten moeten echter wel realistisch zijn en in overeenstemming met de algemene doelstellingen van het project.

Houd er rekening mee dat BPF gefinancierd wordt door de Belgische Ontwikkelingssamenwerking en dat het grootste deel van de subsidie dus naar het project in de ontwikkelingslanden moet gaan.

Landen

Kan het project in meerdere landen plaatsvinden?

Ja, het project kan in meerdere landen plaatsvinden. Het deel van het project dat door BPF wordt betaald, moet plaatsvinden in een of meer in aanmerking komende landen:
Algerije, Benin, Burkina Faso, Burundi, DR Congo, Egypte, Ethiopië, Ghana, Guinee, Ivoorkust, Kameroen, Kenia, Madagaskar, Malawi, Mali, Marokko, Mozambique, Niger, Nigeria, Palestina, Rwanda, Senegal, Tanzania, Tunesië, Uganda, Zambia en Zuid-Afrika.

Met een budget dat bovenop de BPF-subsidie komt, kan het project ook in andere landen plaatsvinden.

Partners

Kan een bedrijf een aanvraag indienen zonder andere partners?

Ja, een bedrijf kan een aanvraag indienen zonder andere partners.

Voor de meeste projecten verdient een partnerschap met een non-profit partner echter de voorkeur. Bijvoorbeeld vanwege hun expertise op het gebied van ontwikkeling, ontwikkelingsindicatoren, impact op de eindbegunstigden,…

Kan een non-profitorganisatie een aanvraag indienen zonder andere partners?

Nee, er moet minstens 1 for-profit partner in het partnerschap zitten.

Kan een individu een BPF-subsidie aanvragen?

Nee, een individu kan geen BPF-subsidie aanvragen.

Welke partner moet de hoofdpartner/aanvrager zijn?

De hoofdpartner, die verantwoordelijk is voor het algemene beheer en de coördinatie van het project, moet de aanvraag indienen.

Dit kan een partner zonder winstoogmerk of een partner met winstoogmerk zijn.

Kunnen de KBS of de DGD ons helpen bij het vinden van een partner voor het project?

Nee, de KBS en de DGD kunnen niet helpen bij het vinden van een partner.

Projecten

Kan de haalbaarheidsstudie met de subsidie worden betaald?

Nee, een haalbaarheidsstudie kan niet met de subsidie worden betaald.

Komen startende bedrijven in aanmerking voor de subsidie?

Startende bedrijven kunnen een aanvraag indienen als zij ten minste 1 jaar bestaan en als zij financiële verslagen over ten minste 1 jaar beschikbaar hebben.

Kunnen start-up activiteiten/projecten met de subsidie worden betaald?

Start-up projecten komen in aanmerking voor een aanvraag als zij een “proof of concept” hebben.

Is er een focus op een bepaalde sector of thema?

Deze zevende projectoproep staat open voor projecten in alle sectoren. Er zal bij deze oproep prioriteit gegeven worden aan projecten rond drie thema’s:

 • Klimaat, milieu en biodiversiteit
 • Gender en vrouwelijk ondernemerschap
 • Waardig werk en sociale bescherming

Vanaf de achtste selectie ronde kunnen nog enkel projecten rond deze 3 prioritaire thema’s in aanmerkingen komen voor financiële steun.

Rapportering

Wat voor soort rapportering wordt verwacht wanneer een subsidie is toegekend?

 • Gecontroleerde rekeningen (jaarlijks)
 • Verhalend en financieel verslag (vóór de betaling van de volgende schijf van de subsidie, minimum elk jaar)
 • Korte projectstatus en -update (elke 2 maanden – e-mail, verslag, video of vergadering)

Timing

Kunnen we financiering aanvragen als het project al is gestart?

Ja, u kunt financiering krijgen voor projecten die al gestart zijn.

Moet het project afgelopen zijn als de subsidieperiode is afgelopen?

Nee, het project kan worden voortgezet als de subsidieperiode is afgelopen.

Bij voorkeur wordt het project voortgezet na de subsidieperiode, aangezien de subsidie bedoeld is om de activiteiten van de onderneming op te schalen.

Moet het project winstgevend zijn wanneer de subsidieperiode is afgelopen?

Nee, dat is niet strikt noodzakelijk. Maar tegen die tijd moet het project financieel zelfvoorzienend zijn, zonder aanvullende subsidies of tegemoetkomingen.

Is er een minimum- of maximumduur voor het project met BPF steun?

Ja, het BPF-project kan maximaal 3 jaar duren, er is geen minimumduur.

Aanvraagprocedure

Zijn er sjablonen beschikbaar voor het indienen van het bedrijfsplan en de financiële informatie?

Nee, er is geen sjabloon beschikbaar voor het indienen van uw ondernemingsplan of de financiële informatie.

Het financiële plan moet ten minste de volgende informatie bevatten:

 • CAPEX van het project (investeringskosten) + welke kosten zullen worden betaald door welke partner of de BPF-subsidie
 • OPEX van het project (operationele kosten) + welke kosten door welke partner of door de BPF-subsidie zullen worden betaald
 • Prognose van de inkomsten van het project

Kunnen we het financieel plan in de lokale valuta opstellen?

Nee, het financieel plan moet in euro of US dollars opgesteld worden.

Kunnen we meerdere projecten indienen voor dezelfde projectoproep?

Ja, een organisatie kan meerdere projectvoorstellen indienen voor dezelfde projectoproep. De verschillende projecten moeten als afzonderlijke aanvragen worden ingediend.

Tijdens eenzelfde oproep zal eenzelfde bedrijf geen BPF-subsidie van meer dan €200 000 kunnen krijgen.

Dit maximumbedrag is niet van toepassing op organisaties zonder winstoogmerk. Non-profitorganisaties kunnen betrokken zijn bij meerdere aanvragen in dezelfde oproep, voor meer dan €200.000.

Kunnen we opnieuw een aanvraag indienen met hetzelfde project als ons project niet is geselecteerd?

Ja, een bedrijf dat al een aanvraag voor BPF heeft ingediend, maar waarvan het project niet is geselecteerd, kan een nieuwe aanvraag in dienen voor een toekomstige oproep.

Het wordt aanbevolen om contact op te nemen met de DGD voor feedback om de aanvraag te verbeteren voordat u opnieuw een aanvraag indient.

Als ons project niet geselecteerd is, kunnen we dan feedback krijgen over onze aanvraag?

Ja, de DGD geeft feedback op verzoek.

Als ons project geselecteerd is, kunnen we dan met een ander project een aanvraag indienen voor een van de volgende projectoproepen?

Ja, een bedrijf dat al een BPF-subsidie heeft ontvangen, kan een nieuw voorstel indienen in een van de volgende selectierondes.

Deze tweede aanvraag kan voor de volgende fase van hetzelfde project zijn of voor een nieuw project.